Lektorka PhDr. Mgr. Jana Čmelová

Môj životopis:

2000-2004 - Stredná zdravotnícka škola, Žilina 
2004-2007 - Univerzita P.J. Šafárika, Lekárska fakulta, Košice, odbor:  ošetrovateľstvo I.stupeň, 
2005-2008- Katolícka univerzita, Teologická fakulta, Košice, odbor:  sociálna práca, I.stupeň, 
2007-2009- Univerzita P.J.Šafárika, Lekárska fakulta, Košice, odbor:  ošetrovateľstvo II.stupeň 
2008-2010 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety,  n.o.BA, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl.P.P.Gojdiča,
Prešov, odbor:  sociálna práca II.stupeň. 
2010-2011- Univerzita P.J.Šafárika,Lekárska fakulta, Košice, rigorózna  skúška odbor ošetrovateľstvo,
Odbor: ošetrovateľstvo I, II, stupeň, sociálna práca I., II. stupeň.

2009-2010 -Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, Slovenská zdravotnícka
univerzita v  Bratislave, 
2009-2011 - HUMBOLDT, Inštitút diaľkového štúdia s.r.o. Bratislava  certifikovaný kurz Manažérske zručnosti I.,
Pracovné skúsenosti:
09/2011 - súčasnosť Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25,  Kosice odbor: zabezpečovanie klinických cvičení, 
04/2008- súčasnosť UN L.Pasteura Košice, Klinika hematológie a  onkohematológie, JIS, sestra, 
04/2009 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Košice, oddelenie  sociálno-právna ochrana detí a sociálna kurately, 
07/2007-2008 - UB L.Pasteura Košice, Neurochirurgická klinika JIS, setra,
07/2007- Psychosociálne centrum, Jegorovo námestie , Košice, 
10/2005-Domov sociálných služieb pre dospelých Straník, Teplička nad  Váhom.
Konferencie na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni – aktívna účasť prednášky, postery.

Galéria :

Kurzy lektora :