Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia 
1.1. Týmito všeobecnými podmienkami  sa riadia právne vzťahy medzi  spoločnosťou Super Kurzy, s.r.o., so sídlom Dénešova 55, Košice 040 23, IČO: 47225327 , ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi organizátorom a účastníkom.

1.2. Elektronická prihláška na kurzy, ktorá je uverejnená na internetovej adrese www.superkurzy.sk, resp. písomná prihláška, nachádzajúca sa v sídle organizátora kurzu alebo na jeho internetovej adrese, predstavuje návrh na uzavretie zmluvy zo strany organizátora.

1.3. Zmluva medzi organizátorom a účastníkom je uzavretá platným prijatím návrhu. Vyplnenie elektronickej prihlášky, resp. vyplnenie písomnej prihlášky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú aj Všeobecné obchodné podmienky. Čiastočná alebo úplná úhrada na účet organizátora predstavuje platné prijatie návrhu.

II. Spôsob určenia ceny
2.1. Základná cena pre jednotlivé kurzy je uvedená na internetovej adrese www.superkurzy.sk pri jednotlivých kurzoch. Ceny kurzov sa môžu zmeniť v závislosti od aktuálnych zliav ponúkaných organizátorom.

2.2. Aktuálne zľavy sú umiestnené na internetovej adrese http://www.superkurzy.sk.

III. Spôsob úhrady  a platobné podmienky
3.1. Organizátor telefonicky skontaktuje každého účastníka, ktorý vyplnil elektronickú prihlášku, za účelom overenia údajov a overenia ceny kurzu.

3.2. Cenu kurzu je možné uhradiť:
a/ jednorazovým zaplatením ceny kurzu
b/ organizátor môže povoliť účastníkovi platbu na splátky. Najneskôr v deň otvorenia kurzu je potrebné, aby bola uhradených 75%  z ceny kurzu, zvyšnú čiastku ceny kurzu môže účastník zaplatiť v splátkach tak, aby do polovice kurzu boli uhradené 30% z ceny kurzu a ku dňu ukončenia kurzu bola uhradená celá cena kurzu. V prípade ak účastník kurzu neuhradí do ukončenia kurzu celú sumu, nebude pripustený k záverečnej skúške a nebude mu odovzdaný certifikát.

3.3. Úhradu je možné uskutočniť nasledovne:
a/ osobne v sídle spoločnosti Super Kurzy s.r.o.
b/ vkladom na bankový účet 

3.4. Podmienky pre vrátenie úhrady za kurz sú nasledovné:
a/ ak účastník kurzu najneskôr 5 dní pred dňom otvorenia kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej celej sumy.
b/ ak účastník 4 dni pred otvorením kurzu oznámi, že sa na kurze nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku kurzu,organizátor môže ponúknuť náhradný termín kurzu. Organizátor si danú úhradu započíta na náhradu za vzniknuté výdavky, ktoré súviseli s organizovaním kurzu.
c/ ak účastník počas trvania kurzu zo zdravotných dôvodov alebo iných vážnych dôvodov nebude môcť pokračovať v kurze, účastník nemá nárok na vrátenie ceny kurzu, avšak organizátor mu umožní zúčastniť sa na ďalšom realizovanom kurze.

IV. Povinnosti účastníka
4.1. Účastník je povinný dodržiavať disciplínu  a  dodržiavať režim výučby tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie výučby. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor kurzu právo v daný deň nevpustiť účastníka na výučbu, alebo vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.

4.2. Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom v súvislosti s účasťou na kurze. V prípade spôsobenia škody je organizátor oprávnený uplatňovať voči účastníkovi kurzu náhradu škody.

V. Podmienky kurzu
5.1. Ak sa neotvorí skupina s minimálnym počtom  účastníkov, organizátor môže daný kurz neotvoriť alebo môže dátum začatia výučby posunúť. Účastník má právo na vrátenie úhrady.

5.2. Účastník súhlasí s formou vyučovania, postupmi a metódami výučovania tak, ako ich určí organizátor a lektor kurzu.

5.3. Účastník súhlasí, že dohodnutý termín kurzu nie je možné meniť, ak organizátor neurčí inak, neurčí náhradný termín.

5.4. V prípade akejkoľvek absencie nebudú vymeškané hodiny účastníkovi preplatené ani inou formou nahradené.

5.5. V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo, ale môže mu organizátor navrhnúť dobratie učiva v inom kurze.

5.6. Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.

VI. Záverečné ustanovenia
6.1. Účastník súhlasí, že pre získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť tieto Všeobecné obchodné podmienky a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného a neakreditovaného kurzu mu bude vydané až po uhradení celej ceny kurzu.

6.2. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu, ktoré vznikli počas kurzu.

6.3. Účastník kurzu súhlasí, aby poskytnuté osobné údaje boli spracované v informačnom systéme organizátora za účelom evidencie pre vydanie certifikátu o absolvovaní kurzu a na štatistické účely.

6.4. Účastník kurzu súhlasí, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s jeho vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli v prípade použité na marketingové účely organizátora (zverejnené na webových stránkach organizátora, v brožúrach organizátora a pod.).

6.5. Účastník kurzu vyhlasujem, že Všeobecné obchodné podmienky, si pred uzavretím zmluvy prečítal a ich obsahu porozumel.

6.6. Účastník kurzu svojím podpisom vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami kurzov